Volume 127,Issue 2,2014 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

原始论著

COA: Ectopic osteogenesis and scaffold biodegradation of tissue engineering bone composed of chitosan and osteo-induced bone marrow mesenchymal stem cells in vivo
  何益群,董有海,陈绪君,林荣强
  2014,127(2) [Abstract(363)]  [View PDF]
  
Epstein-Barr Virus-encoded RNAs (EBERs) as a Survival Predictor in Nasopharyngeal Carcinoma
  柯铿坚,Hai-Yun Wang,Sha Fu,Zi-Chen Zhang,Li-Ping Duan,Da-Bo Liu,叶进
  2014,127(2) [Abstract(600)]  [View PDF]
  
The correlation between magnetic resonance T2 image signal intensity ratio and cell apoptosis in a rabbit spinal cord cervical myelopathy modelKeywords: Cervical myelopathy model; Apoptosis; MRI T2 SIR; Compression.
  马雷,张迪,陈伟,申勇,张英泽,丁文元,张为,王林峰,杨大龙
  2014,127(2) [Abstract(349)]  [View PDF]
  
Self-monitoring of blood glucose in type 2 diabetic patients in China: current status and influential factors
  Yuan Li,Guo Xiaohui,Xiong Zhenzhen,Lou Qingqing,Shen Li,Zhao Fang,Sun Zilin and Li Jianwei
  2014,127(2):201-207 [Abstract(1389)]  [View PDF 496.57 K (762)]
  
Biphasic insulin aspart 30 improved glycemic control in Chinese patients with type 2 diabetes poorly controlled on oral glucose-lowering drugs: a subgroup analysis of the A1chieve study
  Chen Liming,Xing Xiaoyan,Lei Minxiang,Liu Jie,Shi Yongquan,Li Pengqiu,Qin Guijun,Li Chengjiang,Li Yukun,Wang Qing,Gao Tianshu,Hu Ling,Wang Yangwei and Yang Wenying
  2014,127(2):208-212 [Abstract(1068)]  [View PDF 457.88 K (695)]
  
Mitochondrial apoptosis of lymphocyte is induced in type 2 diabetes
  Xu Hui,Chen Yanbo,Li Yanxiang,Xia Fangzhen,Han Bing,Zhang Huixin,Zhai Hualing,Wu Hui,Li Ying and Lu Yingli
  2014,127(2):213-217 [Abstract(1271)]  [View PDF 1.09 M (538)]
  
Effect of simvastatin on the expression of farnesoid X receptor in diabetic animal models of altered glucose homeostasis
  Wang Lulu,Huang Xianping,Hu Su,Ma Xiaoli,Wang Shaolian and Pang Shuguang
  2014,127(2):218-224 [Abstract(1081)]  [View PDF 761.13 K (641)]
  
Fasudil hydrochloride hydrate, a Rho-kinase inhibitor, ameliorates hepatic fibrosis in rats with type 2 diabetes
  Zhou Hong,Fang Caixia,Zhang Lihui,Deng Yonggui,Wang Mian and Meng Fengling
  2014,127(2):225-231 [Abstract(1050)]  [View PDF 2.08 M (735)]
  
Robotic stereotactic irradiation and reirradiation for spinal metastases: safety and efficacy assessment
  Wang Qi,Song Yongchun,Zhuang Hongqing,Wang Xiaoguang,Li Fengtong,Dong Yang,Wang Jingsheng and Yuan Zhiyong
  2014,127(2):232-238 [Abstract(820)]  [View PDF 618.93 K (522)]
  
Perioperative factors related to prognosis of regular hepatectomy in comparison with irregular hepatectomy
  Feng Zhiqiang,Li Hongqi,Zhang Jinqian,Xu Lining,Xiao Mei,Huang Zhiqiang and Zhang Hongyi
  2014,127(2):239-245 [Abstract(841)]  [View PDF 506.75 K (432)]
  
Comparison of immunohistochemistry with fluorescence in situ hybridization in determining the human epidermal growth factor receptor 2 status of breast cancer specimens: a multicenter study of 3 149 Chinese patients
  Han Xiaohong,Shi Yuankai,Ma Li,Lyu Zheng,Yang Hongying,Yao Jiarui,Li Jian,Li Bo and Qin Yan
  2014,127(2):246-253 [Abstract(1169)]  [View PDF 1.47 M (655)]
  
Prediction of H7N9 epidemic in China
  Zhang Zhaojie,Xia Yao,Lu Yi,Yang Jingchao,Zhang Luwen,Su Hui,Lin Lili,Wang Guoling,Wang Tongmei,Lin Shao,Guo Zhongmin and Lu Jiahai
  2014,127(2):254-260 [Abstract(5109)]  [View PDF 3.27 M (990)]
  
Overactive bladder symptom score to evaluate efficacy of solifenacin for the treatment of overactive bladder symptoms
  Liu Ming,Wang Jianye,Yang Yong,An Ruihua,Wen Jianguo,Guan Zhichen,Zheng Shaobin,Wang Dongwen,Song Bo,Liao Limin,Guo Hongqian,Xiao Jiaquan,Sun Yinghao,Shen Zhoujun,Kong Chuize,He Dalin,Huang Yiran,Wang Xiaofeng,Zhang Xu,Li Hanzhong,Huang Jian,Zhao Xiaokun,Zeng Puqing,Song Xishuang and Ye Zhangqun
  2014,127(2):261-265 [Abstract(1378)]  [View PDF 463.45 K (907)]
  
Efficacy and safety of icotinib in Chinese patients with advanced non-small cell lung cancer after failure of chemotherapy
  Shao Lan,Zhang Beibei,He Chunxiao,Lin Baochai,Song Zhengbo,Lou Guangyuan,Yu Xinmin and Zhang Yiping
  2014,127(2):266-271 [Abstract(2358)]  [View PDF 760.70 K (702)]
  
Validation and target gene screening of hsa-miR-205 in lung squamous cell carcinoma
  Huang Wei,Jin Yi,Yuan Yunfeng,Bai Chunxue,Wu Ying,Zhu Hongguang and Lu Shaohua
  2014,127(2):272-278 [Abstract(1295)]  [View PDF 901.05 K (702)]
  
Preliminary experience with transperitoneal laparoendoscopic single-site radical nephrectomy using a home-made single-port device in China
  Bi Hai,Ma Lulin,Hou Xiaofei,Zhang Shudong,Wang Guoliang and Zhao Lei
  2014,127(2):279-283 [Abstract(647)]  [View PDF 866.48 K (401)]
  
Expression of partial tandem duplication of mixed lineage leukaemia in patients with acute leukaemia and their relatives
  He Yi,Wang Dongning,Li Xudong,Hu Yuan,Wang Wenwen and Huang Renwei
  2014,127(2):284-289 [Abstract(735)]  [View PDF 601.37 K (445)]
  
The percentage of peripheral blood blasts on day 7 of induction chemotherapy predicts response to therapy and survival in patients with acute myeloid leukemia
  Gao Sujun,Tan Yehui,Liu Xiaoliang,Su Long,Yu Ping,Han Wei,Cui Jiuwei and Li Wei
  2014,127(2):290-293 [Abstract(1123)]  [View PDF 660.48 K (490)]
  
Epstein-Barr virus-encoded RNAs as a survival predictor in nasopharyngeal carcinoma
  Ke Kengjian,Wang Haiyun,Fu Sha,Zhang Zichen,Duan Liping,Liu Dabo and Ye Jin
  2014,127(2):294-299 [Abstract(812)]  [View PDF 1.56 M (566)]
  
An alternative therapy for drug-resistant epilepsy: transcutaneous auricular vagus nerve stimulation
  Rong Peijing,Liu Aihua,Zhang Jianguo,Wang Yuping,Yang Anchao,Li Liang,Ben Hui,Li Liping,Liu Rupeng,He Wei,Liu Huanguang,Huang Feng,Li Xia,Wu Peng and Zhu Bing
  2014,127(2):300-304 [Abstract(3037)]  [View PDF 607.25 K (1100)]
  
Correlation between magnetic resonance T2 image signal intensity ratio and cell apoptosis in a rabbit spinal cord cervical myelopathy model
  Ma Lei,Zhang Di,Chen Wei,Shen Yong,Zhang Yingze,Ding Wenyuan,Zhang Wei,Wang Linfeng and Yang Dalong
  2014,127(2):305-313 [Abstract(632)]  [View PDF 5.42 M (478)]
  
Differentiation of adipose-derived stem cells toward nucleus pulposus-like cells induced by hypoxia and a three-dimensional chitosan-alginate gel scaffold in vitro
  Zhang Zhicheng,Li Fang,Tian Haiquan,Guan Kai,Zhao Guangmin,Shan Jianlin and Ren Dajiang
  2014,127(2):314-321 [Abstract(1101)]  [View PDF 3.39 M (820)]
  
Ectopic osteogenesis and scaffold biodegradation of tissue engineering bone composed of chitosan and osteo-induced bone marrow mesenchymal stem cells in vivo
  He Yiqun,Dong Youhai,Chen Xujun and Lin Rongqiang
  2014,127(2):322-328 [Abstract(784)]  [View PDF 8.06 M (470)]
  
Human adipose-derived mesenchymal stem cells: a better cell source for nervous system regeneration
  Han Chao,Zhang Liang,Song Lin,Liu Yang,Zou Wei,Piao Hua and Liu Jing
  2014,127(2):329-337 [Abstract(5724)]  [View PDF 4.01 M (997)]
  
Phosphorylation of PTEN increase in pathological right ventricular hypertrophy in rats with chronic hypoxia induced pulmonary hypertension
  Nie Xin,Shi Yiwei,Yu Wenyan,Xu Jianying,Hu Xiaoyun and Du Yongcheng
  2014,127(2):338-342 [Abstract(1045)]  [View PDF 1.33 M (517)]
  
Effect of surfactant protein A on lipopolysaccharide-induced tumor necrosis factor-α expression in human proximal tubular epithelial cells
  Liu Jiao,Liu Zhiyong,Feng Lizhi,Ding Guohua,Chen Dechang and Zhou Qingshan
  2014,127(2):343-347 [Abstract(905)]  [View PDF 1.03 M (611)]
  
Application of a three-dimensional microsurgical video system for a rat femoral vessel anastomosis
  Liu Jianfeng,Chen Bin,Ni Yong,Zhan Yongqiang and Gao Haibin
  2014,127(2):348-352 [Abstract(746)]  [View PDF 974.01 K (429)]
  
Insulin enhances apoptosis induced by cisplatin in human esophageal squamous cell carcinoma EC9706 cells related to inhibition of autophagy
  Yang Yang,Wen Fengbiao,Dang Lifeng,Fan Yuxia,Liu Donglei,Wu Kai and Zhao Song
  2014,127(2):353-358 [Abstract(1041)]  [View PDF 2.42 M (663)]
  
Validation of glaucoma-like features in the rat episcleral vein cauterization model
  Bai Yujing,Zhu Yingting,Chen Qin,Xu Jing,Marinko V. Sarunic,Uri H. Saragovi and Zhuo Yehong
  2014,127(2):359-364 [Abstract(1347)]  [View PDF 1.94 M (546)]
  

综述文章

Vitamin D receptor and its protective role in diabetic nephropathy
  Guan Xiaoling,Yang Huajie,Zhang Wei,Wang Huanjun and Liao Lin
  2014,127(2):365-369 [Abstract(2016)]  [View PDF 393.27 K (1008)]
  
Pig islets for islet xenotransplantation: current status and future perspectives
  Hu Qinghua,Liu Zhongwei and Zhu Haitao
  2014,127(2):370-377 [Abstract(1219)]  [View PDF 446.57 K (797)]
  

短篇交流

Effect of Maotai liquor on P53 gene in primary hepatocellular carcinoma induced by compound factors in rats
  Zhao Xueke,Cheng Mingliang,Mu Mao,Liu Junling,He Chang and Zhang Quan
  2014,127(2):378-379 [Abstract(1088)]  [View PDF 2.05 M (515)]
  
Comparison of proliferation index between nestin-positive cells and glial fibrillary acidic protein-positive cells in human astrocytic tumors
  Yang Lijuan,Wang Xingfu,Chen Yupeng,Zhang Sheng,Zhen Shiming and Lin Zhixiong
  2014,127(2):380-382 [Abstract(786)]  [View PDF 2.05 M (548)]
  
No genetic alterations in infants from intracytoplasmic sperm injection in combination with artificial oocyte activation: a pilot study
  Lu Qun,Chen Xi,Shen Huan,Zhang Xiaohong,Li Yang,Liang Rong,Li Sen and Wei Lihui
  2014,127(2):383-385 [Abstract(931)]  [View PDF 325.54 K (582)]
  
Dermatofibrosarcoma protuberans of the chest wall: three-dimensional wide excision and reconstruction
  Zhang Zhenyu,Cen Ying,Qing Yong,Wang Huaisheng and Liu Xiaoxue
  2014,127(2):386-388 [Abstract(854)]  [View PDF 922.90 K (461)]
  

临床实践

Non-vascularized fibular graft for distal radial reconstruction: 42 years follow-up
  Yang Yong,Tian Wen,Sunil Thirkannad and Tian Guanglei
  2014,127(2):389-390 [Abstract(914)]  [View PDF 417.72 K (441)]
  
Successful term pregnancy after laparoscopic surgery of low grade endometrial stromal sarcoma
  Zhan Ruixi,Wen Hongwu,Gao Xuelian and Yin Ling
  2014,127(2):391-392 [Abstract(908)]  [View PDF 251.58 K (457)]
  
Scalp metastasis from gallbladder cancer: an unusual case
  Zheng Qi,Xu Yuqiao and Nan Kejun
  2014,127(2):393-394 [Abstract(820)]  [View PDF 893.37 K (433)]
  

Correspondence

Recurrent acute coronary syndrome with Takayasu arteritis
  Li Hui and Sun Fucheng
  2014,127(2):395 [Abstract(865)]  [View PDF 383.96 K (410)]
  
HIV seroconversion manifesting as Guillian-Barre syndrome
  Ankur Nandan Varshney,Ravi Anand,Annesh Bhattacharjee,Pratibha Prasad,Nilesh Kumar and N. K. Singh
  2014,127(2):396 [Abstract(918)]  [View PDF 216.47 K (450)]
  
Acute ST-elevation myocardial infarction in a patient with polycythemia vera
  Zhang Wei,Zhang Yan,Liu Yuguo,Gokool Indivar Rai,Zhang Duoduo,Li Pai,Kong Jingjing,Wang Yanfu and Zhou Xuchen
  2014,127(2):397 [Abstract(987)]  [View PDF 336.67 K (414)]
  
Fatal hemorrhea due to ascending aorta pseudoaneurysm rupture after Bentall procedure in a patient with Behcet’s disease
  Zhang Zhen,Wang Zhenkang and Wang Wujun
  2014,127(2):398 [Abstract(795)]  [View PDF 426.46 K (374)]
  
Sepsis in a newborn with anterior urethral valve and urinary tract infection
  Liu Xiaomei,Wang Yajuan,Shao Fang and Wu Dan
  2014,127(2):399-400 [Abstract(2270)]  [View PDF 247.63 K (474)]