Volume 127,Issue 10,2014 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

述评

Mechanical ventilation in acute respiratory distress syndrome: past, present and future
  Xie Jianfeng and Qiu Haibo
  2014,127(10):1801-1803 [Abstract(1367)]  [View PDF 262.88 K (598)]
  

原始论著

Risk factors affecting nasal colonization of methicillin-resistant Staphylococcus aureus when admitted in intensive care unit
  Li Qiang,Zhuang Taifeng,Lin Ying,Xi Jingjing and Yao Gaiqi
  2014,127(10):1804-1807 [Abstract(952)]  [View PDF 439.45 K (469)]
  
Microscopic examination of intracellular organisms in bronchoalveolar lavage fluid for the diagnosis of ventilator-associated pneumonia: a prospective multi-center study
  Liu Chang,Du Zhaohui,Zhou Qing,Hu Bo,Li Zhifeng,Yu Li,Xu Tao,Fan Xuepeng,Yang Junhui and Li Jianguo
  2014,127(10):1808-1813 [Abstract(761)]  [View PDF 576.11 K (519)]
  
Analysis of clinical efficacy of different initial antimicrobial treatment in healthcare associated pneumonia patients in emergency department
  Cao Guohui,Chen Xuyan and Wu Sheng
  2014,127(10):1814-1819 [Abstract(990)]  [View PDF 520.88 K (500)]
  
Epidemiology of acute kidney injury in intensive care septic patients based on the KDIGO guidelines
  Peng Qianyi,Zhang Lina,Ai Yuhang and Zhang Lemeng
  2014,127(10):1820-1826 [Abstract(1646)]  [View PDF 517.68 K (684)]
  
Effects of different doses in continuous veno-venous hemofiltration on plasma lactate in critically ill patients
  Liu Yongjun,Ouyang Bin,Chen Juan,Chen Minying,Ma Jie,Wu Jianfeng,Huang Shunwei,Li Lifen,Liu Zimeng and Guan Xiangdong
  2014,127(10):1827-1832 [Abstract(1105)]  [View PDF 701.24 K (504)]
  
Evaluation of clinical application of ESICM acute gastrointestinal injury grading system: a single-center observational study
  Zhang Dong,Li Nan,Dong Lihua,Fu Yao,Liu Zhongmin and Wang Yushan
  2014,127(10):1833-1836 [Abstract(818)]  [View PDF 432.14 K (594)]
  
Mitochondrial biogenesis of astrocytes is increased under experimental septic conditions
  Wang Yang,Chen Zhijiang,Zhang Yu,Fang Suzhen and Zeng Qiyi
  2014,127(10):1837-1842 [Abstract(694)]  [View PDF 993.44 K (472)]
  
Value of STOP-Bang questionnaire in screening patients with obstructive sleep apnea hypopnea syndrome in sleep disordered breathing clinic
  Luo Jinmei,Huang Rong,Zhong Xu,Xiao Yi and Zhou Jiong
  2014,127(10):1843-1848 [Abstract(918)]  [View PDF 557.81 K (520)]
  
Potential association of hyperhomocysteinemia with the progression of IgA nephropathy: a retrospective study
  Duan Shuwei,Liu Shuwen,Sun Xuefeng,Zheng Ying,Liu Linchang,Yao Feixiang and Wu Jie
  2014,127(10):1849-1852 [Abstract(626)]  [View PDF 427.28 K (467)]
  
Changes of atrial natriuretic peptide and antidiuretic hormone in children with postural tachycardia syndrome and orthostatic hypertension: a case control study
  Zhao Juan,Yang Jinyan,Du Shuxu,Tang Chaoshu,Du Junbao and Jin Hongfang
  2014,127(10):1853-1857 [Abstract(1492)]  [View PDF 442.43 K (369)]
  
Triglycerides and ratio of triglycerides to high-density lipoprotein cholesterol are better than liver enzymes to identify insulin resistance in urban middle-aged and older non-obese Chinese without diabetes
  Sun Yu,Li Wenjuan,Hou Xinguo,Wang Chuan,Li Chengqiao,Zhang Xiuping,Yang Weifang,Ma Zeqiang,Wang Weiqing,Ning Guang,Zheng Huizhen,Ma Aixia,Song Jun,Lin Peng,Liang Kai,Liu Fuqiang,Gong Lei,Wang Meijian,Xiao Juan,Yan Fei,Yang Junpeng,Wang Lingshu,Tian Meng,Liu Jidong,Zhao Ruxing,Zhu Ping and Chen Li
  2014,127(10):1858-1862 [Abstract(664)]  [View PDF 750.75 K (438)]
  
Clinical diagnostic performance of the simultaneous amplification and testing methods for detection of the Mycobacterium tuberculosis complex for smear-negative or sputum-scarce pulmonary tuberculosis in China
  Fan Lin,Zhang Qing,Cheng Liping,Liu Zhibing,Ji Xiaobing,Cui Zhenling,Ju Jingliang and Xiao Heping
  2014,127(10):1863-1867 [Abstract(817)]  [View PDF 516.28 K (578)]
  
Clinical features and outcomes of 210 patients with idiopathic pulmonary fibrosis
  Cai Miaotian,Zhu Min,Ban Chengjun,Su Jin,Ye Qiao,Liu Yan,Zhao Wen,Wang Chen and Dai Huaping
  2014,127(10):1868-1873 [Abstract(843)]  [View PDF 523.91 K (648)]
  
Prognostic significance of metastatic lymph nodes ratio in patients with gastric adenocarcinoma after curative gastrectomy
  Zhang Meiling,Wang Jian,Shi Wei,Chen Wenjiao,Li Wei,Shu Yongqian,Liu Ping and Lu Kaihua
  2014,127(10):1874-1878 [Abstract(818)]  [View PDF 662.36 K (505)]
  
Long-term follow-up for Shang Ring male circumcision
  Cheng Yue,Wu Kerong,Yan Zejun,Yang Shuwei,Li Fang and Su Xinjun
  2014,127(10):1879-1883 [Abstract(2100)]  [View PDF 537.69 K (493)]
  
Relationship between miRNA-338-3p expression and progression and prognosis of human colorectal carcinoma
  Sun Kai,Su Guiyuan,Deng Haijun,Dong Jingqing,Lei Shangtong and Li Guoxin
  2014,127(10):1884-1890 [Abstract(715)]  [View PDF 986.83 K (380)]
  
Diagnosis of pancreatic carcinoma based on combined measurement of multiple serum tumor markers using artificial neural network analysis
  Yang Yingchi,Chen Hui,Wang Dong,Luo Wei,Zhu Biyun and Zhang Zhongtao
  2014,127(10):1891-1896 [Abstract(593)]  [View PDF 751.88 K (574)]
  
Prenatal diagnosis of Down syndrome using cell-free fetal DNA in amniotic fluid by quantitative fluorescent polymersase chain reaction
  Wu Dan,Chi Hongbin,Shao Minjie,Wu Yao,Jin Hongyan,Wu Baiyan and Qiao Jie
  2014,127(10):1897-1901 [Abstract(931)]  [View PDF 920.46 K (604)]
  
Preparation, preservation, and morphological evaluation of the donor graft for descemet membrane endothelial keratoplasty: an experimental study
  Sun Yiqian,Peng Rongmei and Hong Jing
  2014,127(10):1902-1906 [Abstract(603)]  [View PDF 1.91 M (358)]
  
Urotensin II promotes monocyte chemoattractant protein-1 expression in aortic adventitial fibroblasts of rat
  Zhang Yonggang,Bao Shilin,Kuang Zejian,Ma Yanjun,Hu Yanchao and Mao Yanyan
  2014,127(10):1907-1912 [Abstract(599)]  [View PDF 912.76 K (395)]
  
Re-epithelializaiton by epithelial inoculation with recipient phenotype in heterotopically transplanted rat allografts
  Zheng Hui,Hu Xuefei,Li Chao,Xie Huikang,Gao Wen and Chen Chang
  2014,127(10):1913-1918 [Abstract(506)]  [View PDF 1.41 M (366)]
  
A recommended technique of renal vein anastomosis in rat kidney transplantation for trainee
  Ye Dongming,Heng Baoli,Lai Caiyong,Guo Zexiong and Su Zexuan
  2014,127(10):1919-1923 [Abstract(484)]  [View PDF 1.22 M (403)]
  
Hepatocyte growth factor improves right ventricular remodeling in pulmonary arterial hypertensive rats via decreasing neurohormonal activation and inhibiting apoptosis
  Wang Xiaolin,Wang Yongjin,Rong Shuling,Ma Hongbiao,Ma Qing and Zhao Junqing
  2014,127(10):1924-1930 [Abstract(696)]  [View PDF 1.74 M (407)]
  
Effect of ouabain on the pathogenesis of hypertension in rats
  Liu Meiyan,Ren Yanping and Guo Chengjun
  2014,127(10):1931-1934 [Abstract(542)]  [View PDF 495.55 K (400)]
  
Effects of the aqueous extract of Schizandra chinensis fruit on ethanol withdrawal-induced anxiety in rats
  Wu Yiyan,Zhao Zhenglin,Yang Yupeng,Yang Xudong,Eun Young Jang,Nathan D Schilaty,David M Hedges,Sang Chan Kim,Il Je Cho and Zhao Rongjie
  2014,127(10):1935-1940 [Abstract(598)]  [View PDF 537.77 K (405)]
  
Dynamic changes in hair cell ribbon synapse induced by loss of spiral ganglion neurons in mice
  Yuan Yasheng and Chi Fanglu
  2014,127(10):1941-1946 [Abstract(1786)]  [View PDF 2.48 M (460)]
  
Vascular endothelial growth inhibitor affects the invasion, apoptosis and vascularisation in breast cancer cell line MDA-MB-231
  Gao Yinguang,Ge Zhicheng,Zhang Zhongtao,Bai Zhigang,Ma Xuemei and Wang Yu
  2014,127(10):1947-1953 [Abstract(924)]  [View PDF 2.06 M (526)]
  
Ezrin promotes invasion and migration of the MG63 osteosarcoma cell
  Zhang Jian,Zuo Jianhong,Lei Mingsheng,Wu Song,Zang Xiaofang and Zhang Chaoyue
  2014,127(10):1954-1959 [Abstract(698)]  [View PDF 1.04 M (1547)]
  

综述文章

Progress on the M-type phospholipase A2 receptor in idiopathic membranous nephropathy
  Wang Chao,Lu Huan,Yang Cui and Luo Yuezhong
  2014,127(10):1960-1963 [Abstract(1339)]  [View PDF 375.48 K (628)]
  
Research progress in traumatic brain penumbra
  Wang Kai,Liu Baiyun and Ma Jun
  2014,127(10):1964-1968 [Abstract(852)]  [View PDF 423.48 K (513)]
  

展望

Early Goal Directed Sedation, a bridge to better clinical outcomes
  Yahya Shehabi
  2014,127(10):1969-1972 [Abstract(986)]  [View PDF 444.99 K (572)]
  
Human infection with avian influenza A(H7N9) virus in Shanghai: current status and future trends
  Shen Yinzhong and Lu Hongzhou
  2014,127(10):1973-1976 [Abstract(904)]  [View PDF 333.79 K (391)]
  
Comparison of the medical security system between the United Kingdom and China
  Shi Qiuyi and Sun Zhaolin
  2014,127(10):1977-1983 [Abstract(794)]  [View PDF 997.78 K (347)]
  

短篇交流

Emergency treatment of 16 patients with necrotizing fasciitis caused by Vibrio vulnificus infection complicated with septic shock
  Hong Guangliang,Wu Bin,Lu Caijiao,Li Mengfang,Zhao Guangju and Lu Zhongqiu
  2014,127(10):1984-1986 [Abstract(739)]  [View PDF 738.95 K (499)]
  
A novel KIAA0196 (SPG8) mutation in a Chinese family with spastic paraplegia
  Wang Xianling,Yang Yanhui,Wang Xiangbo,Li Cunjiang and Jia Jianping
  2014,127(10):1987-1989 [Abstract(938)]  [View PDF 741.41 K (338)]
  
Cardiac surgical operation after renal transplantation
  Mu Junsheng,Zhou Fan,Li Xianshuai,Zhang Jianqun and Bo Ping
  2014,127(10):1990-1991 [Abstract(692)]  [View PDF 282.16 K (343)]
  

观点

Relevance of muscle biopsy for diagnosing multifocal motor neuropathy
  Josef Finsterer and Marlies Frank
  2014,127(10):1994-1996 [Abstract(1186)]  [View PDF 287.66 K (353)]
  

Chinese medical heritage

Dermatology recorded in oracle bone inscriptions
  Xu Xuegang,Ma Huiqun,Ma Zhenyou,Zhang Rong,Zhao Shilin,Wei Huachen,Lebwhol Mark,Zhang Jianzhong,Gao Xinghua and Chen Hongduo
  2014,127(10):1992-1993 [Abstract(522)]  [View PDF 438.68 K (454)]
  

Correspondence

Mitochondrial disorders manifested as renal tubular acidosis and recurrent seizures
  Yang Guang,Zou Liping and Wang Jing
  2014,127(10):1989 [Abstract(640)]  [View PDF 741.41 K (361)]
  
Tigecycline minimum inhibitory concentration for carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii by two methods
  Wang Rentao,Wang Hui and She Danyang
  2014,127(10):1997 [Abstract(664)]  [View PDF 237.52 K (393)]
  
Recurrent hypopharyngeal-esophageal vascular fibrolipoma with malignant transformation
  Jiang Shaohong,Zhang Qingquan and Wang Qiang
  2014,127(10):1998 [Abstract(534)]  [View PDF 574.83 K (300)]
  
Bilateral endogenous endophthalmitis secondary to group B streptococcal sepsis
  Wu Ziqiang,Huang Jingjing,Scott Huynh and Srinivas Sadda
  2014,127(10):1999 [Abstract(557)]  [View PDF 207.98 K (361)]
  
Adalimumab for recurrent inflammatory discitis associated with spondyloarthropathy
  Liu Yuhong,Mei Chunli,Du Rong,Huang Anbin and Hussen Mansai
  2014,127(10):2000 [Abstract(537)]  [View PDF 499.67 K (401)]